Ikony informacyjne

Ikony wspierające w pracy z produktem kosmetycznym

 

Oznaczenia DERMINDEX odnoszące się do grupy wiekowej dziecka mogą być stosowane wobec produktów, których ocena bezpieczeństwa przeprowadzona w oparciu o art. 10 Rozporządzenia nr 1223/2009 uwzględniała weryfikację stosowania produktu względem docelowej grupy wiekowej, a raport bezpieczeństwa potwierdza zgodność danego produktu z art. 3 Rozporządzenia nr 1223/2009 i zgromadzone względem produktu dowody wskazują na szczególne działanie kosmetyków względem potrzeb określonej grupy wiekowej.

Oznaczenia informujące o badaniach produktu kosmetycznego w katalogu DERMINDEX

Legislacja europejska chroni użytkownika produktów kosmetycznych, zapewniając mu prawo do rzetelnej informacji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 nakłada na osobę odpowiedzialną obowiązek potwierdzenia oświadczeń o produkcie. Produkt kosmetyczny należy przed wprowadzeniem na rynek poddać badaniom. Jest wiele metod, którymi można testować kosmetyki. Należą do nich m. in. badania aplikacyjne, aparaturowe i literaturowe wykonywane w celu potwierdzenia określonego działania kosmetyku deklarowanego przez producenta. W katalogu DERMINDEX stosujemy 3 oznaczenia informujące czytelnika o rodzaju przeprowadzonych badań, które przeprowadzono dla danego produktu. aby udowodnić prawidłowość zastosowanych oświadczeń marketingowych.

 

Możliwość zastosowania konkretnego Oznaczenia DERMINDEX nakłada na Uczestnika Programu obowiązek przedstawienia:

Brak oznaczeń może wynikać także z braku spełnienia wszystkich wymogów ich stosowania. W obu wskazanych wyżej przypadkach produkt zakwalifikowany do Programu i spełniający podstawowe wymogi udziału może zostać zaprezentowany w narzędziach marketingowych DERMINDEX.